26.01.2015.
Najnovije vijesti

Španija

Za obrazovanje koje traje duže od tri mjeseca, morate imati vizu za zakonit boravak i studiranje u Španiji.

Za studije i druge aktivnosti koje iziskuju boravak duži od šest mjeseci, zahtjev za vizu morate podnijeti u Ambasadi Kraljevine Španije:

Ulica: Maguda, 18  71000 Sarajevo.
Telefon: 387 33 584 000.
Fax:(387 33) 239 155.
E-mail: Emb.Sarajevo@maec.es

Za studentski boravišni karton, zahtjev podnosite nakon dolaska u Španiju. Ukoliko vaše studije ili istraživanje traju između tri i šest mjeseci, moraćete da dobijete studentsku vizu, ali ne možete podnijeti zahtjev za studentski boravišni karton.

Napomena: Istraživači ili predavači koji su ušli u Španiju na osnovu važeće boravišne vize koja im omogućava da rade bez radne dozvole, moraju podnijeti zahtjev za boravišni karton u roku od 30 dana od dana dolaska u Španiju.

Da biste podnijeli zahtev za studentsku vizu, morate se:

 • prethodno upisati na državni ili privatni obrazovni centar koji je zvanično priznat u Španiji
 • obratiti španjolskoj ambasadi/konzulatu radi obrađivanja studentske vize uz potvrdu ili pismo o prijemu koje je izdao dati centar.

Za studentsku vizu potrebna su vam sljedeći dokumenti:

 • Važeći pasoš
 • Potvrda o prijemu na zvanično priznati državni ili privatni obrazovni centar radi studiranja, istraživanja ili prakse;
 • Sadržaj studija, obuke ili program istraživanja koje podnosilac zahtjeva namjerava da pohađa;
 • Polisa zdravstvenog osiguranja koja pokriva ljekarske troškove i repatrijaciju u slučaju nesreće ili iznenadne bolesti koja važi za čitav period boravka u Španiji;
 • Ljekarsko uvjerenje u kojem se navodi da podnosilac zahtjeva ne boluje od bolesti koja zahtjeva boravak u karantinu u skladu sa međunarodnim zdravstvenim propisima;
 • Potvrda o posjedovanju finansijskih sredstava za dati period, u slučaju da je potrebno pokriti troškove povratka u zemlju porijekla;
 • Izvod iz krivične evidencije izdat od organa u zemlji porijekla ili u zemlji u kojoj je podnosilac zahtjeva živio proteklih pet godina.

Napomena: U Španiju ne možete ući na osnovu turističke vize a zatim podnijeti zahtjev za dobijanje studentske vize. Studenti koji ulaze u zemlju samo sa turističkom vizom moraće da se vrate u svoju zemlju boravka da bi tamo obezbjedili vizu.

Studentski boravišni karton (koji se naziva NIE), obrađuje se u Oficinas de Extranjería (Uredima za strance) u španjolskoj policiji. Vjerovatno ćete morati da podnesete zahtjev u lokalnom Uredu. Postupak podnošenja zahtjeva morate započeti u roku od mjeseca dana po dolasku u Španiju.

Za podnošenje zahtjeva za NIE, potrebna su vam sljedeći dokumenti:

 • Dokaz da ispunjavate sve uslove za zakoniti ulazak u Španiju, kao i za studentsku vizu;
 • Obrazac zahtjeva za karton EX 11 (tri primjerka). Obrazac možete preuzeti sa OVOG LINKA.
 • Pasoš: original i jedna kopija (moraćete da iskopirate sve stranice pasoša);
 • Tri fotografije veličine kao za pasoš na bijeloj pozadini i bez naočala;
 • Originali i kopije potvrda da ste upisani na zvanično priznati državni ili privatni obrazovni centar;
 • Potvrdu o Empadronamiento. Njom se potvrđuje da zvanično boravite u nekoj španskoj opštini.

Pri mnogim univerzitetima postoje službe koje vam mogu pomoći pri podnošenju zahtjeva za dobijanje studentskog boravišnog kartona. Budući da obrada NIE može trajati duže od dva mjeseca, podnošenje zahtjeva trebalo bi da započnete čim dođete na univerzitet, a pomoć potražite od Službe za međunarodne odnose na svom univerzitetu.

Sistem visokog obrazovanja u Španiji ima tri ciklusa: bačelor studije (na španjolskom:grado), master studije i doktorske studije.

 Napomena: Opis španjolskog visokog obrazovanja je preuzet sa OVOG LINKA., gdje možete naći detaljnije infromacije.

Bačelor studije
Zvanje bačelora (grado) zamijenilo je nekadašnju diplomu osnovnih studija. Da bi stekli zvanje bačelora, studenti moraju da sakupe ukupno 240 ESPB bodova u toku četiri akademske godine (uključujući i diplomski rad na kraju studija).

Bačelor studije imaju sljedeću strukturu

 • Osnovni predmeti (najmanje 60 bodova)
 • Obavezni predmeti
 • Izborni predmeti
 • Angažman izvan univerziteta / Praksa (najviše 60 bodova)
 • Završni rad (najmanje 6, a najviše 30 bodova)
 • Kulturne aktivnosti (najviše 6 bodova).

Studenti se u narednu akademsku godinu upisuju sa najmanje 9, a najviše 90 bodova.

Master studije
Master se sastoji od 60 do 120 ESPB bodova, koji su raspoređeni u jednu ili dvije akademske godine. Cilj mastera je priprema studenata za akademski, stručni ili istraživački rad.  Master zvanja važe na čitavom Evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA).

Doktorske studije
Cilj doktorskih programa u Španiji je obuka studenata iz oblasti naprednih tehnika istraživanja.

Ovi programi su podijeljeni u 2 dijela:

 1. prvi dio sastoji se od studija koje nose 60 bodova, i mogu biti dio mastera;
 2. drugi dio je samo istraživanje koje se završava javnom odbranom autorskog istraživačkog projekta studenta (doktorske teze).

Maksimalno trajanje doktorskih studija je tri godine za redovne i pet godina za vanredne studente.

ESPB bodovi (ESPB = Evropski sistem prenosa bodova) je standard koji su usvojili svi evropski univerziteti u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA) u procesu približavanja evropskih sistema visokog obrazovanja.

ESPB bodovi zasnivaju se na radu koji je student uložio, i podrazumjevaju broj predavanja, samostalnog učenja, pisanih radova, i stručnu praksu.

Jedan ESPB bod predstavlja 25 sati učenja. Student koji redovno studira treba da sakupi 60 ESPB bodova u akademskoj godini.

Kratkoročni programi/Ljetne škole
Postoje brojne mogućnosti za kratkotrajno učenje jezika na španskim univerzitetima. Možete pretražiti i ostale ljetne programe na OVOM LINKU.

Kao što smo već naveli, kako za boravak, tako ni za studije kraće od tri mjeseca vam nije potrebna viza.

Prácticas profesionales, kako se na španjolskom naziva praksa, dio je mnogih programa dodiplomskih studija u Španiji. Iako strani studenti mogu dosta da nauče pohađanjem prakse u Španiji, za ovo iskustvo u većini slučajeva potrebno je veoma dobro poznavanje španjolskog jezika.

Uredi za zapošljavanje na univerzitetima redovno objavljuju spiskove sa mogućnostima za obavljanje prakse. Za spisak trenutne ponude (na španjolskom) kliknite na portal službe za zapošljavanje željenog univerziteta

Napomena: potrebna vam je šifra fakulteta za pristup spiskovima ponudjene prakse. Praksu je lakše dobiti ukoliko već studirate na unverzitetu u Španiji.

Obratite se Ambasadi Kraljevina Španije u Sarajevu za informacije o postupku dobijanja vize za praksu.

Zvanična nostrifikacija (homologación) stranih kvalifikacija visokog obrazovanja potrebna je samo ako želite:

 • da pohađate dodiplomske studije u Španiji
 • da se bavite profesionalnim zanimanjem u Španiji (kao što su doktor, nastavnik ili inženjer).

Za pohađanje master ili doktorskog programa u Španiji nije potrebna zvanična nostrifikacija strane bačelor diplome.

Uredi za zvanja i priznavanje kvalifikacije (Subdirección General de Titulos y Reconocimiento de Cualificaciones) u Ministarstvu prosvjete nadležni su za priznavanje stranih diploma.

Standardni obrazac za priznavanja stranih diploma (Solicitud de Homologación), može se naći na SLJEDEĆEM LINKU.

Za dodatne informacije o priznavanju stranih diploma, obratite se Uredima za zvanja i priznavanje kvalifikacija:

Subdirección General de Titulos y Reconocimiento de Cualificaciones
Paseo del Prado, 28, 3a planta
28014, Madrid, Španija
Tel. +34 902 218 500
Fax +34 917 018 600

Podnosioci zahtjeva treba da prilože sljedeća dokumenta:

 • Ovjerenu kopiju potvrde o državljanstvu kandidata
 • Ovjerenu kopiju kvalifikacije čije priznavanje tražite ili potvrde o izdavanju kvalifikacije.
 • Ovjerenu kopiju akademskog potvrđivanja studija (transkript) sprovodenog radi dobijanja kvalifikacije u kojoj je naznačeno zvanično trajanje studija, odslušani predmeti, i broj časova za svaki predmet.
 • Dokaz o uplati odgovarajuće takse.

 Dokumenti koja su izdati u inostranstvu moraju se ovjeriti u ambasadi ili konzulatu.

Dokumenti se predaju uz odgovarajući zvanični prevod na španjolskom. Zvanični prevod mora da obavi:

 • Sudski prevodilac koji je ovlašten ili registrovan u Španiji.
 • Diplomatsko ili konzularno predstavništvo Španije u inostranstvu.
 • Diplomatsko ili konzularno predstavništvo zemlje porijekla kandidata u Španiji ili, u zemlji u kojoj je dokument izdat.

Za detaljnije informacije o zvaničnom priznavanju (homologación ili convalidación) stranih akademskih kvalifikacija, posjetite portal Ministarstva prosvjete.

Napomene o priznavanju bačelor diplome za kandidate koji žele da pohađaju još jedan bačelor program u Španiji: Ako želite još jednu bačelor diplomu ili profesionalnu karijeru u Španiji, vaša bačelor diploma mora se zvanično priznati na jedan od sljedećih načina:

1.) Priznavanjem kao jedne od navedenih kvalifikacija iz kataloga zvaničnih univerzitetskih kvalifikacija: tj. zvanično priznavanje da obrazovanje za sticanje strane kvalifikacije odgovara obrazovanju potrebnom za sticanje kvalifikacija na španjolskom univerzitetu.

2.) Priznavanje na jednakom akademskom nivou: tj. zvanično priznavanje da pohađana obuka za sticanje strane kvalifikacije odgovara obuci potrebnoj za sticanje nekog od akademskih nivoa na koje su studije na španskim univerzitetima podijeljene, umjesto priznavanja određene kvalifikacije.

Posljednji podatak je da je taksa za zvanično priznavanje univerzitetskih kvalifikacija iznosila oko 90,00€, ali je bolje dodatno se informisati u Ambasadi ili preko ponuđenih portala.

Za uplatu takse morate koristiti zvaničnu obrazac 790 (važno: svaki obrazac 790 ima 3 strane i ima svoj jedinstveni broj).

Studenti koji žele da podnesu više od jednog zahteva moraju da preuzmu i ispune po jedan obrazac 790 za svaki zahtjev  - informisati se na OVOM LINKU.

Obrazac 790 možete uplatiti u bilo kojoj banci, štedionici ili kreditnoj uniji. Iznos se mora platiti u gotovini.
Treća strana obrasca ostaje banci, a strane br. 1 i 2 na kojima je pečat o potvrdi izvršene uplate kandidat predaje lično ili ga šalje sa ostatkom dokumentacije na sledeću adresu:

Subdireccion General de Titulos y Reconocimiento de Cualificaciones
Paseo del Prado, 28, 3a planta
28014, Madrid

Na portalu Ministarstva prosvjete možete naći informacije o plaćanju ove takse putem bankovnog transfera.

U nastavku slijede uslovi koje morate ispunjavati prilikom upisa na dodiplomske, diplomske i dotorske studije

Dodiplomske studije
Ukoliko još niste započeli studije na univerzitetu:

 • Kandidati moraju imati nostrifikovano svedočanstvo iz srednje škole. (Pogledajte dio iznad u kojem su data uputstva za nostrifikacija dokumenata.)
 • Kandidati moraju da polažu prijemni ispit na španskim univerzitetima (PAU, ili "selectividad"). Španski Univerzitet za učenje na daljinu (UNED) organizuje ovo polaganje za studente iz inostranstva.

Prijemni ispit se sastoji iz sljedećih dijelova:

 • Opšti dio: četiri zadatka (tekst iz oblasti španjolskog jezika i književnosti, istorije filozofije ili istorije Španije (po izboru studenta), strani jezik (njemački, francuski, engleski, italijanski ili portugalski) i predmet po izboru studenta u vezi sa studijama koje želi da pohađa (umjetnost, društvene nauke, tehničke nauke, itd.).
 • Stručni dio: Ovaj dio ispita je izborni. Sastoji se iz najmanje dva predmeta i omogućava studentima da poprave ocjenu sa prijemnog ispita.

Informacije o mjestu, datumu i vremenu upisa možete naći na portalu španjolskog Univerziteta za učenje na daljinu, UNED.

 3.) Obično morate izvršiti preregistraciju, odnosno, trebate da se prijavite za mjesto na univerzitetu preko portala univerziteta na kojem želite da studirate. Kada vas prime, morate se upisati direktno na univerzitetu. Predupis se obično obavlja u drugoj polovini juna i početkom jula. Akademska godina počinje u septembru.

Ako ste započeli studije u drugoj zemlji, a želite da nastavite u Španiji, morate podnijeti zahtjev za djelimično priznavanje studija (convalidación de estudios parciales). Ovaj postupak sprovodi španski univerzitet za koji ste se opredjelili.

Značaj djelimičnog priznavanja studija je isključivo akademski, pošto omogućava studentima da nastave studije u španjolskom univerzitetskom sistemu.

Za priznavanje dosadašnjih studija, treba podnijeti sljedeća dokumenta:

 • Standardni obrazac za zvanično priznavanje dosadašnjih studija naziva se solicitud de convalidación, i treba ga popuniti ličnim podacima, predmetima sa dosadašnjih studija, i spiskom predmeta za koje kandidat traži priznavanje.
 • Zvanična potvrda o položenim ispitima (transkript), sa pečatom matičnog univerziteta.
 • Program studija (smjer, plan i program rada) za sve predmete čije priznavanje student traži, sa pečatom matičnog univerziteta.
 • Studijski plan vašeg programa koji sadrži vrijeme trajanje studija i predmete koji ih sačinjavaju, sa pečatom matičnog univerziteta.
 • Fotokopija lične karte ili pasoša.

Dokumenta koja su izdata u inostranstvu moraju biti zvanična i moraju se ovjeriti u ambasadi ili konzulatu.

Uz dokumenta se predaje odgovarajući prevod na španjolskom. Zvanični prevod mora da obavi:

 • Sudski prevodilac koji je ovlašten ili registrovan u Španiji.
 • Diplomatsko ili konzularno predstavništvo Španije u inostranstvu (Ambasada Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini)
 • Diplomatsko ili konzularno predstavništvo zemlje porijekla kandidata u Španiji, ili zemlje u kojoj je dokument izdat (Ambasada Bosne i Hercegovine u Kraljevini Španiji)

Kandidati koji ne dobiju djelimično priznavanje traženih bodova (minimum 60 bodova) moraju da polažu prijemni ispit za upis na španske univerzitete. Više informacija na OVOM LINKU.

Ako već imate diplomu dodiplomskih studija u matičnoj zemlji, a želite da pohađate još jedan bačelor program u Španiji imate dvije opcije:

 1. Da podnesete zahtjev za zvanično priznavanje (homologacion) svojih studija kao zvanične španske univerzitetske kvalifikacije (pogledajte dio “nostrifikacija dokumenata”)
 2. Da podnesete zahtjev za zvanično djelimično priznavanje (convalidación) svojih univerzitetskih studija (vidjeti "djelimično priznavanje diploma" u prethodnom tekstu).

 Za pohađanje master ili doktorskih studija u Španiji nije potrebna nostrifikacija bačelor diplome.Strani studenti koji žele da pohađaju master ili doktorske studije u Španiji treba da se direktno prijave na španski univerzitet koji žele da upišu.

Morate ispuniti sljedeće uslove da biste upisali postdiplomske studije u Španiji:

 • Imati bačelor diplomu stečenu na univerzitetu u Španiji ili u zemlji Evropskog prostora visokog obrazovanja (EHEA).
 • Imati bačelor diplomu sa univerziteta izvan EHEA. U tom slučaju, univerzitet u Španiji koji želite da upišete mora da prizna stranu diplomu kao ekvivalent bačelor diplomi u Španiji.

Da biste se upisali na doktorske studije, morate imati najmanje 60 ESPB bodova – što odgovara master diplomi u Španiji. Ovi bodovi moraju biti sa master programa. U određenim slučajevima, master programi vode direktno na doktorske programe.

Školarine za bačelor studije (grado) na državnim univerzitetima u Španiji kreću se od 535€ do 1.280€ po akademskoj godini. Ove iznose svake godine određuju obrazovni organi Autonomne zajednice (regionalne vlade) i zato se razlikuju od regiona do regiona.

Obrazovni organi regionalnih vlada također utvrđuju i iznos za zvanične postdiplomske studije (master ili doktorske programe) na državnim i privatnim univerzitetima.

U akademskoj 2011./2012. školarine su iznosile između 16,5 € i 34 € po poenu. Tako, ako master program nosi 60 ESPB bodova, koštao je  između 995 € i 1.920 €.

Na privatnim univerzitetima, školarina za dodiplomske studije kreće se od 5.335 € do 12.805 € za akademsku godinu, u zavisnosti od programa, institucije, i vašeg akademskog uspjeha.

Privatni univerziteti sami određuju iznos školarina.

Iznos koji plaćate zavisi od broja bodova koji nosi nivo studija koji upisujete, studija koje izaberete i vašeg akademskog uspjeha (studenti koji padnu pojedine predmete, plaćaju dodatne iznose za obnovu godine).

U prosjeku, studenti i istraživači potroše između 900 € i 1100 € mesečno za troškove života, u zavisnosti od grada u kojem se nalaze.

Razlike u troškovima života potiču uglavnom od velikih razlika u cijeni smještaja, koji je obično skuplji u većim gradovima. S druge strane, cijene hrane i cijene usluga obično su iste u cijeloj Španiji.

Cijene nekih proizvoda i usluga u Španiji: Hljeb: 0,80€ ; Kafa: 1,25€ ; Negazirano piće ili pivo u kafeu: 2€ ; Sendvič: 3,50€ ; Litar mlijeka: 0,80€ ; Obrok u restoranu: 11€ ; Obrok u restoranu brze hrane: 6,50€ ; Karta za metro ili autobus: 1,00€ ; Karta za 10 vožnji: 7,50€ ; Studentska mjesečna karta: 40€ ; Litar benzina: 1,05€ ; Novine: 1,10€ ; Ulaznica za muzej uz studentski popust: 3€ ; Karta za kino uz studentski popust: 5€ ; Iznajmljivanje filma: 3€ ; Internet: 30€ / mjesečno ; Teretana: 30-50€ / mjesečno

Napomena: Cijene su date okvirno. Podaci preuzeti sa OVOG LINKA.

 O stipendijama se možete informisati na sljedeća tri linka:

Baza stipendija Universidad.es

Portal EU za stipendije

Baza stipendija EU za studente sa Zapadnog Balkana

Svi španski univerziteti imaju međunarodnu službu ili osobu koja je zadužena za međunarodne odnose unverziteta. Najbolji način da saznate koje usluge nudi Služba za međunarodne odnose je da je lično posjetite. Svaka ova služba se razlikuje, ali većina njih nudi iste osnovne usluge:

 • Pomoć oko dobijanja studentske boravišne dozvole
 • Informacije o univerzitetskim razmjenama
 • Pomoć pri prenosu bodova, itd.

Imena aktuelnih službenika koji su zaduženi za međunarodne odnose navedeni su po univerzitetima na spisku “Who is who?” (“Ko je ko?”).

Mnogi univerziteti imaju i organizacije međunarodnih studenata (na španjolskom: organización de estudiantes internacionales). Obratite se službi za međunarodne odnose na svom univerzitetu za više informacija.

AIESEC Španija je međunarodna omladinska organizacija za mlade ljude koji žele unaprijediti svoje liderske vještine i imaju pozitivan uticaj na društvo. Mnogi univerziteti imaju svoje ogranke AIESEC-a koji organizuju različite događaje.

 Prema Zakonu o pravima i slobodama stranih državljana iz 2000. godine, studentska viza omogućava rad do 20 sati nedeljno, pod uslovom da vaš radni dan bude usklađen sa vašim studentskim ili istraživačkim obavezama.

Prije nego što započnete da radite, morate dobiti radnu dozvolu od Ureda za strance (Oficinas de Extranjeros) ili vladinog ureda za rad (Delegaciones o subdelegaciones del Gobierno, area de Trabajo y Asuntos Sociales), i morate priložiti dokumenta kao što su studentski karton i ugovor o radu.

Postoje različiti vidovi smještaja za studente. Tako on može biti namjenjen za oba pola, odvojen prema polovima, privatni, državni, pri univerzitetu ili pri organizaciji civilnog društva.

Mastermas daje spisak studentskog smeštaja po regionima.

 Colegios mayores je smeštaj pri univerzitetu. Za više informacija, posetite portal Consejo de Colegios Mayores.

 Život u španskoj porodici predstavlja zanimljiv način da upoznate zemlju, njenu kulturu i ljude. Takođe vam omogućava da vježbate jezik. Pojedini univerziteti pomažu studentima da nađu porodice domaćine.

Mnogi španski studenti dijele iznajmljeni stan. Cijena i tip ovog iznajmljenog smještaja razlikuje se u zavisnosti od lokacije stana, kvaliteta, i broja cimera.

Postoje brojni portali na kojima se može naći smještaj. Tako, OVAJ PORTAL  daje spisak stanova za studente koji žele da žive sa drugim studentima, kao i informacije o stanovanju sa starijim ljudima koji iznajmljuju dio stana ili kuće studentima.

OVAJ PORTAL daje aktuelne informacije o studiranju u Španiji. Također ima i elektronsku informativnu službu za studente i istraživače, gdje možete dobiti odgovore na konkretna pitanja.

Evropski portal za mobilnost istraživača pruža informacije o istraživanju, radu i životu u Evropi.

Portal o stipendijama sadrži spisak raspoloživih stipendija u zemljama EU, među kojima je i Španija.

Spisak univerziteta:

Universitat Abat Oliba CEU Universitat Abat Oliba CEU
Universitat d´ Alacant
Universidad de Alcala
Universidad Alfonso X el Sabio
Universidad de Almeria
Universidad Antonio de Nebrija
Universitat Autonoma de Barcelona
Universidad Autonoma de Madrid
Universitat de Barcelona
Universidad de Burgos
Universidad de Cadiz
Universidad Camilo Jose Cela
Universidad de Cantabria
Universidad Cardenal Herrera CEU
Universidad Carlos III de Madrid
Universidad de Castilla-La Mancha
Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir
Universidad Catolica de Avila
Universidad Catolica de San Antonio de Murcia
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Cordoba
Universidade da Coruna
Universidad de Deusto
Universidad Europea de Madrid
Universidad Europea Miguel de Cervantes
Universidad de Extremadura
Universidad Francisco de Vitoria
Universitat de Girona
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
IE University
Universidad Internacional de Andalucia
Universitat Internacional de Catalunya
Universidad Internacional de la Rioja
Universidad Internacional Menendez Pelayo
Universidad Internacional Valenciana
Universidad de Jaen
Universitat Jaume I De Castellon
Universidad de La Laguna
Universidad de La Rioja
Universidad de Las Palmas de Gran Canarias
Universidad de Leon
Universitat de Lleida
Universidad de Malaga
Universidad Miguel Hernandez de Elche
Mondragon Unibertsitatea
Universidad de Murcia
Universidad de Navarra
Universitat Oberta de Catalunya
Universidad Oviedo
Universidad Pablo de Olavide
Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
Universitat Politecnica de Catalunya
Universidad Politecnica de Cartagena
Universidad Politecnica de Madrid
Universitat Politecnica de Valencia
Universitat Pompeu Fabra
Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE)
Universidad Pontificia de Salamanca
Universidad Publica de Navarra
Universitat Ramon Llull
Universidad Rey Juan Carlos
Universitat Rovira i Virgili
Universidad de Salamanca
Universidad San Jorge
Universidad San Pablo CEU
Universidade de Santiago de Compostela
Universidad de Sevilla
Udima
Uned
UIB Universitat de les Illes Balears
Universitat de Valencia
Universidad de Valladolid
Universitat de Vic
Universidade de Vigo

Izvor: www.educacion.es, www.universidad.es, studiraj.eu, migrantservicecentres.org, unze.ba, studirajvani.ba

Podstranice